តារាងតម្លៃសេវាសាធារណៈ

Service List

Code
Price (Riels)
Duration (Working Day Only)
Validity (year)

នីតិវិធី ស្នើសុំសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក / 4 Step Electronic Public Service Application

1.

​ជ្រើសរើសសេវា ដែលត្រូវស្នើសុំ

Select the service to be requested

2.

បំពេញបែបបទស្នើសុំសេវា

Fill in the service request form

3.

បង់កំរៃសេវាស្នើ

Pay the requested service fee

4.

ជូនដំណឹង ដើម្បីមកទទួលយកឯកសាររួចរាល់

Notification to come and receive the documents

*.

ជ្រើសរើសការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Accepted Payments
ACLEDA ABA PAY WING Sathapana KHQR Visa/Master Card PPBCBank Canadia Bank Plc.